Hvem bor i København?

Aske Egsgaard
Forsker hos Kraks Fond Byforskning og ph.d.-studerende på KU

Antallet af borgere i København og Frederiksberg er steget stødt de sidste 40 år på trods af, at der har været enkelte år med befolkningsnedgang i løbet af firserne og midten af 00’erne. Især i de sidste 10 år er antallet af indbyggere i de to kommuner eksploderet med et nettooverskud på omkring 10.000 nye borgere om året. København og Frederiksbergs befolkning vil vokse fra 587.137 i 1980 til 736.603 i 2020 ifølge Danmark Statistiks befolkningsfremskrivning. Udviklingen kan også aflæses i boligboomet, hvor nye bydele skyder op, så der kan være plads til byens borgere.

Men hvor kommer stigningen fra? Overordnet set kan udviklingen tilskrives 3 befolkningsgrupper:

  • De unge: Tilflytningen af unge mellem 18 og 25 år fra andre områder i Danmark.
  • Indvandrerne: Indvandringen af både danske og ikke-danske statsborgere uden for Danmark.
  • Småbørnene og de ældre: Vækst i antallet af fødsler og fald i antallet af dødsfald.

Netto tilflytning af unge mellem 18 og 25 år

De unge mellem 18 og 25 år er den befolkningsgruppe, der bidrager mest til befolkningstilvæksten i København. Siden midten af 1980’erne, er der flyttet flere unge til København og Frederiksberg, end der er flyttet ud, hver eneste år. Nettoflytningen af unge til hovedstaden er højere end alle andre aldersgrupper. I figurerne nedenfor sammenlignes nettotilflytningen blandt fire forskellige aldersgrupper.

Figuren viser, at den årlige nettotilflytning af unge (18- 24 år) svarer til omkring 1,5 procent af Københavns og Frederiksbergs samlede befolkning. Antallet svarer til over 10 procent af alle unge i København, som man kan se i den efterfølgende figur. Omvendt er der blandt de tre andre aldersgrupper flyttet flere ud af byen end der er flyttet til. Det har bidraget med en nettofraflytning på mellem 0 procent og 0,5 procent af Københavns og Frederiksbergs befolkning. Antallet af fraflyttere udgør mellem 0 og 5 procent af befolkningen, inden for de samme aldersgrupper.

 

Tilflytning fra andre lande

Forholdet mellem til- og fraflytningen fra andre lande til København og Frederiksberg udlignede stort set hinanden op gennem 1980’erne, og op til første halvdel af 2000’erne, mens der de seneste 10 år har været en stor stigning i nettotilflytningen fra andre lande. I grafen vises det, at der mellem 2006 og 2016 årligt netto er flyttet mellem 1.000 og 5.000 flere personer til København og Frederiksberg fra andre lande, end der er rejst ud.

Særligt nettotilflytningen af personer med andet statsborgerskab end dansk, ser ud til at trække tallet op. I de seneste 10 år er der årligt netto tilflyttet personer med andet statsborgerskab end dansk til København eller Frederiksberg svarende til mellem 0.5 procent og 1 procent af den samlede befolkning i de to kommuner, mens nettotilflyttere med dansk statsborgerskab ligger omkring 0 procent og dermed ikke bidrager væsentligt til befolkningstilvæksten.

 

Børnefødsler og dødsfald

Udviklingen i børnefødsler og dødsfald har også været medvirkende til, at indbyggertallet i København og Frederiksberg er steget.

Figuren viser, at antallet af årlige dødsfald i København og Frederiksberg er halveret i løbet af de seneste 35 år:  I 1985 var der omkring 10.000 dødfald, og i 2016 var det tal faldet til under  5.000. Samtidig er antallet af årlige børnefødsler mere end fordoblet i den samme periode: Antallet er steget fra omkring 8.500 i 1985 til næsten 20.000 i 2016.

Der er altså sket en markant udvikling: I 1985 var der næsten lige så mange børnefødsler som dødsfald i København og Frederiksberg, mens der fra 2010 og frem er 3 til 4 gange så mange fødsler som dødsfald hvert år.

 

Del