Om os

Formål

Kraks Fond Byforskning udvikler viden om, hvordan initiativer og vilkår i byer kan skabe velstand og vækst i det danske samfund, så det bliver lettere at leve og arbejde i Danmarks voksende byer. Vi arbejder på tværs af økonomiske, sociologiske og geografiske problemstillinger, og vores resultater henvender sig bredt til beslutningstagere, interesserede borgere og forskere.

Baggrund

Kraks Fond Byforskning er en forskningsenhed oprettet af Kraks Fond. Kraks Fond yder med udgangspunkt i fondens vedtægter støtte til almennyttige formål. Fonden har dog besluttet at prioritere forskning i danske byers velstand og vækst grundet sit tidligere ejerskab af Kraks Forlag. Fonden ser nemlig en direkte linje fra de vejvisere, som Kraks Forlag har udgivet i de sidste 200 år, til den forskningsbaserede viden, som Kraks Fond Byforskning leverer.

Forskningsfokus

Byforskning kan rumme mange forskellige forskningsemner alt efter, hvilken faglighed man tager sit udgangspunkt i. Vores forskningsfokus er inden for det felt, som man i udlandet kalder ”Urban Economics”. Urban Economics kan defineres som studiet af husholdningers og virksomheders rumlige valg. Det er studiet af forhold, som påvirker disse valg. Og det er studiet af konsekvenserne af disse valg. I Kraks Fond Byforskning har vi valgt at opdele vores forskningsproduktion i følgende temaer, som netop belyser henholdsvis husholdningernes og virksomhedernes valg og rammebetingelser i byerne; Nemlig byen og bosætning, byen og erhverv, byfænomener, offentlige styring af byen, samt data og metode.

Bestyrelse

Kraks Fond Byforsknings øverste organ er Kraks Fonds bestyrelse. Bestyrelsen er nedsat i henhold til fondens vedtægter. Alle forskningsprojekter i Kraks Fond Byforskning godkendes af bestyrelsen, før de igangsættes. Derefter har Kraks Fond Byforskning alene ansvaret for forskningsprocessen og de resultater, som den genererer.

Rådgivende udvalg

For at sikre et højt videnskabeligt niveau i samtlige projekter har Kraks Fond Byforskning et rådgivende udvalg bestående af internationalt anerkendte forskere fra Danmark og udlandet. Udvalget vurderer projekters relevans i byforskningsmiljøet, i et bredere forskningsmiljø og i en samfundsmæssig kontekst. Det rådgivende udvalg indleverer altid sin vurdering til bestyrelsen, inden bestyrelsen beslutter, om et projekt godkendes.

Det rådgivende udvalg i Kraks Fond Byforskning består af: