PRESSEMEDDELELSE: Danmarks vækst var allerede svag i årene op til finanskrisen

Et netop afsluttet forskningsstudie fra Kraks Fond Byforskning viser, at væksten i dansk produktion allerede var svag, inden finanskrisen indtrådte. På en rangliste over de tyve rigeste OECD-landes produktion faldt Danmark fra en femteplads i midten af 1990’erne til en 12. plads i 2014 – den ringeste placering i 25 år.

Kraks Fond Byforskning fokuserer i det netop offentliggjorte temahæfte “Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion” på Danmarks produktion de sidste 30 år med et særligt fokus på perioden op til finanskrisen.

Servicesektoren og industrien bidrog med størst vækst

Forskningsstudiet dokumenterer blandt andet, at servicesektoren og industrien i 2000 bidrog med den største del af den samlede produktion i den private sektor, nemlig med henholdsvis 63 og 20 pct. Den videnstunge service og højteknologiske industri stod derimod for en væsentlig mindre produktionsandel i Danmark end de lande, som vi normalt sammenligner os med – trods en højere vækst.

Den største svaghed hos den private sektors produktion var dog, at traditionel service og lavteknologisk industri haltede en hel del efter. Havde Danmark haft samme vækst her, ville produktionen være blevet 60 mia. kr. større, end den var i 2007, da finanskrisen brød ud.

Den danske produktivitet haltede efter andre avancerede økonomier

Den lavteknologiske industri forøgede sin produktivitet fra 2000-2007 men primært ved afskedigelser af medarbejdere. Den samlede danske industriproduktion blev derimod ikke forøget, hvilket stod i skarp kontrast med udviklingen i bl.a. USA, hvor produktionen i netop denne sektor var i kraftig vækst med langt færre ansatte.

Det danske arbejdsmarked var i store træk på vej i samme retning som andre avancerede økonomier men med en anden hastighed. USA havde især en industri, hvor beskæftigelsen gik tilbage, mens EU og Danmark især havde fremgang i videnstung og til dels traditionel service.

Samtidig synes den voksende traditionelle service at have alvorlige problemer med produktiviteten i Danmark. Sektoren ansatte flere og flere, men produktionen voksede kun med knap tilsvarende volumen. I USA var denne sektor også i vækst, men her steg produktionen hurtigere end beskæftigelsen.

Forskelle mellem by, land, arbejdskraft og sektorer

Produktionen i den private sektor i Danmark var i høj grad centreret i og omkring de større byer. Hovedparten af landets arbejdskraft var i 2000 ansat i København og omegn samt de tre næststørste byer.

Det stemmer helt overens med, at den største produktion også forekom der. Tilsvarende var størstedelen af arbejdsstyrken i den danske servicesektor ansat i København og omegn. I industrien var størstedelen af arbejdsstyrken ansat i de tre næststørste byers opland og i mellem- og yderkommunerne især inden for lavteknologisk industri.

Næsten overalt i Danmark ansatte man i den traditionelle service flere hoveder og hænder, uden at produktionen steg tilsvarende. København og omegn døjede med lav vækst i produktiviteten. Produktionen og beskæftigelsen var faldende i den lavteknologiske industri, hvilket primært skyldes, at sektoren oplevede en tilbagegang i de større byer i både produktionen og beskæftigelsen.

Alt i alt gik Danmark ind i finanskrisen i 2007 som et land, hvor produktionen i by og land var i gang med at splitte sig op. Danmark havde en stor servicesektor, der primært befandt sig i de største byer, og som umiddelbart døjede med et produktivitetsproblem. Samtidig havde Danmark en industrisektor, især den lavteknologiske, som samtidig var helt på vej ud af byerne.

Download pressemeddelelsen.

For yderligere oplysninger:

  • Lars Pico Geerdsen • Direktør, Kraks Fond Byforskning • T: 53 63 59 19 • E: lpg@kraksfond.dk