Udbredelsen af Airbnb i Danmark

Indledning

I følge ”Cambridge English Dictionary” betyder “disrupt” blandt andet at ændre den måde, hvorpå en industri eller branche traditionelt fungerer – gerne i en ny og mere effektiv retning. Udbredelsen af Airbnb på boligmarkedet må siges at passe godt på denne betegnelse. Sammen med Uber repræsenterer Airbnb en ny type virksomheder, som netop fokuserer på at forbinde udbyder og efterspørger af en vare ved hjælp af en internetbaseret platform.

I det følgende vil vi vise, hvor udbredt Airbnb er i de danske byer i 2017. Er Airbnb blot et storbyfænomen, som det oftest beskrives i medierne, eller bruges Airbnb også i de mindre byer? Dernæst vil vi fokusere på Storkøbenhavn, og vi vil vise, hvordan udlejningen via Airbnb har udviklet sig siden dets start i 2012.

 

Hvor udbredt er Airbnb i Danmark?

Ser man på de 50 største byer i Danmark fremgår to ting klart: For det første, er det især i de to største byer – København og Århus – at Airbnb har slået rod. I København er henved 5% af boligmassen udbudt på Airbnb, mens vi i Århus er oppe på lidt over 2%. For det andet, har de resterende 48 byer typisk ca. 0,5% af boligmassen udbudt på Airbnb.

Procent af boligmassen som udlejes på Airbnb i de 50 byer, som har flest indbyggere
sorteret efter antal indbyggere

Det kunne godt give det indtryk, at Airbnb er et storby-fænomen. Det er dog ikke hele sandheden, for ser man på Airbnb-andelen i alle byer uafhængigt af størrelse, ændrer billedet sig noget.

Procent af boligmassen som udlejes på Airbnb i de 50 byer, som har den højeste andel af Airbnb
sorteret efter Airbnb-andel

Byer som Tisvilde og Udsholt Strand springer frem med over 9% af boligmassen udbudt på Airbnb. Det er selvfølgelig de gamle sommerhusområder i Danmark, som blander sig i toppen, hvilket klart indikerer, at danskerne har været gode til at tage Airbnb til sig, når det gælder udlejning af deres sommerhuse.

I figurerne neden for viser vi andelen af udbudte boliger på Airbnb som funktion af antallet af indbyggere i byen. De tre figurer viser, at der er forskellige tendenser for henholdsvis små, mellemstore og store byer.

I byer med under 20.000 indbyggere finder vi en stor andel byer, hvor Airbnb slet ikke spiller en rolle. Men vi finder også nogle byer, hvor andelen af boliger udbudt på Airbnb er højere. 3% af byerne – eller 13 ud af de 462 byer – har mere end 2% af deres boliger udbudt på Airbnb.

Sammenhæng mellem bystørrelse og procent af boligmassen som udlejes på Airbnb

For de mellemstore byer – mellem 20.000 og 100.000 indbyggere – finder vi, at Airbnb spiller en meget lille rolle. Generelt er andelen af udbudte boliger meget lav – under 0,6%.

Sammenhæng mellem bystørrelse og procent af boligmassen som udlejes på Airbnb

For de helt store byer i Danmark er det især København og Århus, der stikker ud. København har henved 5% af boligmassen udbudt på Airbnb, hvilket er mere end dobbelt så stor en andel som Århus med lidt over 2%.

Sammenhæng mellem bystørrelse og procent af boligmassen som udlejes på Airbnb

Se excel ark med alle byerne her.

Note: Bolig- og befolkningstal i byer er baseret på Boligregisteret og Befolkningsregisteret i 2014 fra Danmarks Statistik. København er defineret som København og Frederiksberg kommune. Københavns Omegn er defineret som Tårnby, Dragør, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk kommune.

 

Airbnb er altså måske nok et storbyfænomen i forhold til det absolutte antal af udbudte boliger, men vi ser, at også boligejere i de helt små sommerhusområder i Danmark er flittige brugere af Airbnb.

I det følgende vil vi fokusere på København. Vi har med Københavns Kommunes hjælp fået adgang til brugsdata fra Airbnb for hele Storkøbenhavn for perioden 2012 til 2016.

 

Airbnb i København og andre storbyer

Inden vi analyserer Airbnbs egne tal, vil vi dog først se på hvordan København klarer sig i forhold til andre storbyer i verden.

I figuren neden for fremgår antallet af Airbnb-udbudte boliger for en bred vifte af storbyer i Europa og Nordamerika.

Antal boliger som udlejes på Airbnb

Tallene i figuren viser, at København i 2018 generelt er ganske godt med i hvert fald med hensyn til antallet af udbudte boliger. Antallet af udbudte boliger i København er på højde med byer som Berlin, Amsterdam og Barcelona. Byer med et højere antal end København tæller byer som London, New York, Paris og Los Angeles – som alle er byer, der er mellem ca. 4 og 9 gange så store som København målt i indbyggertal.

En ting er at udbyde sin bolig på Airbnb, noget andet er at udleje den. Hvis vi skal undersøge hvor mange, der rent faktisk lejer en bolig igennem Airbnb i København, skal vi bruge data direkte fra Airbnbs egne databaser. Netop disse tal har Københavns Kommune fået adgang til, og vi har fået lov til at se med i disse tal.

 

Udbredelsen af Airbnb over tid i Københavnsområdet

I figuren neden for ser vi det totale antal gæster per år i Storkøbenhavn for perioden 2012 til 2016. Figuren illustrerer tydeligt en voldsom vækst i antallet af Airbnb-gæster. Brugen af Airbnb spreder sig fra indre by og brokvarterne til langt ud i forstæderne i løbet af de 5 år, vi følger.

Antal gæster pr. år

2012
2013
2014
2015
2016

2012

2013

2014

2015

2016

De data, vi har adgang til, gør det også muligt at undersøge, om gæsterne typisk bor her i længere perioder, eller om de i højere grad udviser en adfærd som storbysturister, der blot opholder sig i København i en weekend.

I figuren herunder ser vi gennemsnitslængden pr. besøg i København fra 2012 til 2016. I de sidste år ser det ud til at lejerne i indre by og brokvartererne besøger København i kortere tid, mens lejerne i de ydre postnumre bliver i byen i en længere periode.

Der er altså sket en ændring i brugermønstret for Airbnb fra 2012 til 2016. I 2012 finder vi at Airbnb-gæsterne har længere ophold, gerne på over 6 dage. I 2016 finder vi, at indre by bruges til de helt korte (turist)ophold, mens yderområder især i nord bruges til længere ophold på over 6 dage i gennemsnit.

Gennemsnitlige antal nætter pr. ophold

2012
2013
2014
2015
2016

2012

2013

2014

2015

2016

For samme periode kan vi se, at prisen især i indre by er skudt i vejret. Det samme gælder for områder nord for København. Det skal dog huskes, at vi her ikke er i stand til at korrigere for størrelsen af den udlejede bolig.

Gennemsnitlig pris pr. nat

2012
2013
2014
2015
2016

2012

2013

2014

2015

2016

Et spørgsmål som ofte bringes frem er, hvorvidt Airbnb reelt konkurrerer med hotellerne – og som sådan burde betragtes som erhverv – eller om det i højere grad er et element i deleøkonomien, hvor vi stiller vores bolig til rådighed, når vi ikke skal bruge den. Det store antal af boliger i København, der er udbudt igennem Airbnb, kunne godt give det indtryk, at boligudlejningen ikke drives af få personer, der gør det som erhverv, men at indbyggerne i København vitterligt benytter Airbnb til at justere deres boligforbrug – en hypotese vi i Kraks Fond vil forske videre i. Det at udbyde sin bolig på Airbnb er dog ikke det samme som, at den rent faktisk udlejes. Det er derfor interessant at se på tallene for de reelle udlejninger år for år.

I figuren neden for præsenteres det gennemsnitlige antal nætter, boliger lejes ud i perioden 2012 til 2016 fordelt på postnumre. Tallene indikerer, at udlejningen tilbage i 2012 var fokuseret på færre boliger som – i gennemsnit – blev udlejet mere end 50 nætter. Det stigende udbud af boliger på Airbnb ser ud til, at have sænket det gennemsnitlige antal nætter en bolig udlejes til et niveau mellem 25 og 50 nætter per år.

Gennemsnitlige antal nætter boligen udlejes pr. år

2012
2013
2014
2015
2016

2012

2013

2014

2015

2016