Arbejdspladser, boliger, pendling og bystruktur

Med udgangspunkt i forskningsresultaterne fra forskningsprojektet Bosætningsmønstre i Storkøbenhavn undersøger senior fellow Ismir Mulalic fra Kraks Fond Byforskning i samarbejde med Jan Rouwendal fra VU i Amsterdam og seniorforsker Ninette Pilegaard fra DTU Transport, hvordan arbejdstagerne er fordelt på arbejdspladser og boliger i et byområde.

FORMÅL & BIDRAG

Husholdningerne har boligområdepræferencer, der er relateret til boligkarakteristika og lokale herlighedsværdier. De har også præferencer for arbejdspladsområder, som er relateret til jobkarakteristika. Boligområder og arbejdspladsområder forbindes via pendling, og rejsetiden afhænger af infrastrukturens kvalitet og trængslen. Husholdninger med én arbejdstager skal vælge én kombination af et boligområde og et arbejdspladsområde, der på rimelig vis kan pendles imellem, og husholdninger med to arbejdstagere skal vælge to arbejdspladsområder, der ligger i rimelig nærhed af den fælles bopælslokalitet.

I dette projekt vil vi vurdere de afvejninger, som husholdningerne er villige til at foretage med hensyn til pendling og arbejdspladsområder, boligkarakteristika og lokale herlighedsværdier, og det vil øge vores viden om effekterne af boligudbud, jobskabelse, infrastrukturforbedringer og andre bykvaliteter på fordelingen af befolkningen i byområdet.

METODE OG DATA

Projekter kombinerer unikke danske registerdata med Transport DTU data på zoneniveau, der bruges til detaljeret trafikmodellering, samt resultater og erfaringer fra tidligere projekter (først og fremmest Bosætningsmønstre i Storkøbenhavn). Det giver en enestående mulighed for at undersøge samspillet mellem bolig- og arbejdsmarkedet og den faktiske udvikling af et byområde. F.eks. vil opførelsen af højkvalitetsboliger i et område have indvirkning på huspriserne og befolkningssammensætningen i de berørte områder og naboområderne, og modellen tydeliggør disse effekter. Der er lignende effekter på jobskabelsen og ændringer i bykvaliteterne, som også kan undersøges i modellen.