Danske virksomheder presses ud af landet

Ikke konkurrencedygtige rammebetingelser medvirker til at presse danske virksomheder til at nedlægge job i Danmark og outsource. Det gør sig gældende for danske produktionsvirksomheder uafhængig af virksomhedens størrelse. Derimod er særligt de små virksomheder nødsaget til at outsource på grund af manglende adgang til kapital.

Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion

Kraks Fond Byforskning offentliggør nu resultaterne fra forskningsprojektet “Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion”. Professor Jan Stentoft Arlbjørn, står bag projektet, der undersøger danske produktionsvirksomheders udflytning og hjemtagning af produktion.

Over halvdelen af Danmarks arbejdsstyrke inden for produktion arbejder i små eller mellemstore virksomheder. Alligevel har tidligere forskning primært fokuseret på de store virksomheder. I dette studie sondres mellem små, mellemstore og store virksomheder. Som det fremgår af projektet, er der afgørende forskelle.

Begrebsafklaring

  • Outsourcing betyder udflytning af aktiviteter/opgaver fra Danmark, så de fremadrettet varetages af en tredjepart under dennes ejerskab, ledelse og kontrol.
  • Insourcing betyder hjemtagning af aktiviteter/opgaver til Danmark, som oprindeligt blev varetaget af danske producenter, men som er blevet lagt ud til en tredjeparts ejerskab, ledelse og kontrol.
  • Offshoring betyder udflytning af aktiviteter/opgaver fra Danmark til et andet land, men hvor ejerskab, ledelse og kontrol bibeholdes.
  • Backshoring betyder hjemtagning af aktiviteter/opgaver til Danmark fra et andet land, men hvor ejerskab, ledelse og kontrol bibeholdes. Principielt kan der godt være tale om backshoring til et andet land end Danmark (fx flytning af produktion fra egen fabrik i Kina til egen fabrik i Polen).

Resultater

Outsourcing

Projektets resultater viser, at outsourcing, hvor job nedlægges i Danmark for i stedet at købe produkter i udlandet, primært er en satsning hos de store virksomheder i Danmark. Hvor 41 pct. af de store virksomheder har outsourcet inden for de sidste fem år, gælder det kun for 20 pct. af de små virksomheder (se figur 6.2 i rapporten).

Udover lønbesparelser er en af drivkræfterne for at outsource mængden af bureaukrati i Danmark. De ikke konkurrencedygtige vilkår tvinger virksomhederne til at købe produkter uden for Danmark og nedlægge arbejdspladser herhjemme. Den drivkræft ses på tværs af virksomhedsstørrelse.

De små virksomheder er ikke så fokuseret på at mindske lønomkostninger som de store, jf. figur 6.8. Det er til gengæld vanskeligere for de små virksomheder at låne penge til nye maskiner og andre investeringer. Den problematik oplever 27 pct. af små virksomheder, som er afgørende for deres outsourcing.

Figur 6.8: Bevæggrunde til outsourcing fordelt på virksomhedsstørrelse

Insourcing

Også når det kommer til barrierer for at insource produktion, viser der sig at være forskel på de små og store virksomheder.

Det er særligt tid, der er en mangelvare hos de store virksomheder, hvor 29 pct. svarer, at insourcing skulle hastes igennem. Det er næsten dobbelt så stor en andel som hos de små, hvor det samme gælder for 17 pct.. For de små virksomheder fremgår det, at der er mangel på hænder til at organisere og implementere insourcingen. 32 pct. oplever det som en barriere i processen (se figur 7.8 i rapporten).

Af figur 7.17 ses en anden klar forskel mellem store og små virksomheder. Når det kommer til ansættelse af arbejdskraft blandt de, der har insourcet produktion, har 64 pct. af de store virksomheder ansat nye medarbejdere. Derimod gælder det for de små virksomheder, der har insourcet, at opgaverne inkorporeres i virksomheden, og der ansættes stort set ikke ny arbejdskraft.

Figur 7.17: Ansættelse af medarbejdere i Danmark som følge af insourcing fordelt efter virksomhedsstørelse


De absolutte tal er medtaget inden for de respektive grupperinger.

Data og metode

Projektet fokuserer på danske produktionsvirksomheder med mere end 10 ansatte. Den konkrete udvælgelse af virksomheder er sket på baggrund af et opslag i virksomhedsdatabasen ”Navne og numre erhverv” den 2. januar 2013.

Nettopopulationen i projektet er udgjort af 3.572 virksomheder, hvoraf 843 har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Det er en svarprocent på 23,6 pct.. Til sammen er der opnået besvarelser fra henholdsvis 664 små virksomheder, 101 mellemstore og 78 store virksomheder. De fordeler sig som følgende, når de gælder ind- og udflytning af produktion:

Type
virksomhed
Outsourcing Insourcing Offshoring Backshoring
Små
10-50 ansatte
132 53 38 7
Mellemstore
50-100 ansatte
36 20 16 5
Store, over
100 ansatte
32 14 23 6
I alt 200 87 77 18