Effekterne af nye udenlandske virksomheder i lokalområdet

Kraks Fond Byforskning undersøger i dette projekt effekten af, at nye udenlandske virksomheder placerer sig i lokalområder forskellige steder i Danmark.

Formål og bidrag

Danmark har, ligesom mange andre lande, i stigende grad fokus på at tiltrække og fastholde udenlandske direkte investeringer (FDI). FDI’er ses oftest som en vigtig kilde til viden, vækst og jobskabelse, idet de udenlandske virksomheder forsyner den lokale økonomi med viden og teknologi – og derigennem er værdiskabende. På trods af en generel opfattelse af, at FDI’er genererer vækst, så er der i litteraturen intet klart bevis for denne påstand (Lipsey and Sjöholm 2004; Javorcik 2004). Samtidig viser eksisterende studier, at lokale rammebetingelser, såsom makro-faktorer (efterspørgsel, lønninger, skatteforhold, fysisk infrastruktur og solide institutioner), industrielle faktorer i forbindelse med industriklynger og erhvervsspecialisering, samt tilstedeværelsen af international infrastruktur, avancerede servicevirksomheder og et kosmopolitisk miljø har betydning for, hvor udenlandske virksomheder er placeret (Nielsen et al. 2016).

Fokus for dette forskningsprojekt er at undersøge, FDI’ers potentielle positive spillover effekter i Danmark i de lokalområder, hvor udenlandske virksomheder placerer sig. Dette gør vi ved at tage udgangspunkt i nye udenlandske virksomheder (også kaldet greenfield), hvilket betyder, at et udenlandsk moderselskab opbygger sin virksomhed fra grunden i et nyt land. Udenlandske virksomheder, der opkøber danske virksomheder, indgår ikke i denne definition.

Vi bidrager til litteraturen ved at udnytte placeringen af nye udenlandske virksomheder som et eksogent chok i lokalområdet. Dette gør os i stand til at estimere den kausale sammenhæng mellem etableringen af nye udenlandske virksomheder og værditilvæksten i lokalområdet. Værditilvækst udtrykker den værdiskabelse, der finder sted i virksomheden og udregnes ved at trække omkostninger til forbrug af varer og tjenester fra driftsindtægter.

Forskningsspørgsmål

Formålet med projektet er at identificere effekterne af nye udenlandske virksomheder i Danmark. For at undersøge den kausale sammenhæng mellem etableringen af disse virksomheder og værditilvækst, er det dog vigtigt først at kortlægge placeringen af de nye udenlandske virksomheder. Projektet undersøger heraf følgende:

  • Hvor placeres nye udenlandske virksomheder i Danmark, og i hvilke brancher forekommer de?
  • Hvilken effekt har etableringen af nye udenlandske virksomheder på omkringliggende virksomheders værditilvækst?

Metode og data

Projektet anvender geokodede mikrodata fra Danmarks Statistik for danske virksomheder i perioden 2003-2013. Virksomhedsdata kombineres med årlig information om, hvorvidt virksomheden er udenlandsk ejet. Idet vi kan identificere unikke virksomheder og placeringen af disse hvert år, kan vi skelne mellem nye udenlandske virksomheder og overtagelser (hvor den udenlandske virksomhed opkøber en dansk virksomhed).

Først kortlægges nye udenlandske virksomheder i Danmark hvert år. Vi undersøger både den geografiske placering af virksomhederne, samt antallet af oprettede fuldtidsstillinger i forskellige brancher i forbindelse med etableringen.

Efterfølgende beregnes effekten af nyetablerede udenlandske virksomheder på værditilvæksten for danske virksomheder i lokalområdet, ved hjælp af forskellige økonometriske modeller. På den ene side forventes det, at områder hvori, der etableres flere udenlandske virksomheder, får en større stigning i værditilvækst, og at der således skabes en forøget merværdi her. På den anden side kan etableringen af en ny udenlandsk virksomhed betyde øget konkurrence for de eksisterende danske virksomheder. Således kan etableringen muligvis medføre, at danske virksomheder i området oplever en nedgang eller stagnering i værditilvæksten relativt til områder, hvor der ikke placeres en ny udenlandsk virksomhed.