Hvordan påvirker virksomhedslukninger arbejdsstyrkens geografi?

Kraks Fond Byforskning undersøger i dette projekt, hvordan arbejdsstyrkens geografi påvirkes, når større virksomheder lukker eller indskrænker medarbejderstaben, så folk mister deres arbejde.

Formål og bidrag

Formålet med projektet er at undersøge og kortlægge, hvordan personer, der rammes af ledighed efter en virksomhedslukning eller indskrænkning, påvirkes forskelligt, alt efter hvor i landet de bor. Projektet undersøger således om beboere, der rammes af ledighed i mindre arbejdsmarkeder i yderområder, søger hen mod større arbejdsmarkeder i urbane områder, ved at flytte eller pendle til urbane områder.

Danmark oplever, ligesom mange andre lande, at folk i stigende grad flytter fra land til by. Samtidig koncentreres arbejdspladserne i og omkring de største byer. Danmark er et af de lande i EU, som de seneste år har oplevet den største relative flytning fra land til by. I dag bor 22 pct. af den danske befolkning i storbyområder, og det er 6 pct. flere end i 2007.

Der kan være mange årsager til, at folk flytter, men en af hovedårsagerne til, at familier flytter over længere afstande, skyldes ofte bedre jobmuligheder i byen eller mangel på jobmuligheder i lokalområdet. Manglende jobmuligheder kan skyldes, at virksomheder i mindre urbane områder lukker. Virksomhedslukninger vil dermed øge risikoen for, at familier flytter eller skal understøttes i mere eller mindre grad, hvilket ikke er attraktivt for kommunerne.

Resultaterne af dette projekt vil derfor først og fremmest se på, hvad der sker med arbejdsstyrken i yderområder ift. urbane områder, når personer rammes af ledighed i forbindelse med virksomhedslukninger. Dermed bidrager projektet med et oplyst grundlag til debatten om fx iværksættelse af erhvervsinitiativer i yderområder.

Forskningsspørgsmål

Projektets fokus er at kortlægge, hvordan et ledighedschok efter en virksomhedslukning påvirker personers geografiske mobilitet og beskæftigelse, og vi vil derfor undersøge følgende:

  • Hvordan påvirker et ledighedschok efter en virksomhedslukning en persons geografiske mobilitet?
  • Hvilken sammenhæng er der mellem kommunens geografiske karakteristika, i form af urbaniseringsgrad, og en persons sandsynlighed for at få ny beskæftigelse, forblive ledig, flytte eller pendle?

Vi vil analysere, om der er forskel på, hvad en ledig person gør i yderområder ift. urbane områder. Således vil vi undersøge sammenhængen mellem, at en person bliver ledig i forbindelse med en virksomhedslukning, og hvad personen gør efterfølgende i forhold til arbejde og bopæl.

Metode og data

Projektet vil blive baseret på virksomheds- og individdata fra Danmarks Statistik i perioden 2007-2013. Dette paneldata kombinerer arbejdskraften og arbejdsstederne og muliggør:

  • at man kan identificere arbejdssteder, der indskrænker medarbejderstaben eller lukker,
  • at man kan følge folk, der er udenfor og i beskæftigelse,
  • at man kan bestemme den geografiske placering af begge.

For at analysere ændringer i den regionale beskæftigelse følger vi de ansatte, som enten er blevet sagt op eller selv har sagt op i forbindelse med en virksomhedslukning i perioden.

Projektet vil udmunde i en specialeafhandling og et temahæfte, der vil omfatte en analysetekst for hvert spørgsmål, der fokuserer på en grafisk og klar præsentation af resultaterne.