Betydningen af områdebaserede indsatser i udsatte boligområder for børns udvikling

Kraks Fond Byforskning undersøger i dette projekt, sammen med eksterne forskere fra Bristol University og Vive, de områdebaserede indsatser for børn og unge.

Formål og bidrag

Danske og internationale forskningsresultater peger på, at børns udvikling er påvirket af forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet og familiens økonomiske ressourcer. Forskningen viser også, at børn bliver påvirket af de børn, som de omgås til dagligt i skolen og i fritiden. Børn der vokser op i udsatte boligområder har derfor vanskelige vilkår: En stor andel af børnene vokser op i familier, som er socioøkonomisk med en svag tilknytning til arbejdsmarkedet og få økonomiske ressourcer. Dette gør, at de selv har vanskelige kår, samt at de bliver påvirket af børn, der ligeledes har vanskelige kår.

Der findes flere potentielle redskaber til at forbedre situationen for familierne og børnene i udsatte boligområder. En mulig tilgang er, at vi forsøger at reducere koncentrationen af socioøkonomisk svagt stillede familier. Det kunne for eksempel være ved at gøre det lettere for familier at flytte til andre områder, eller ved at vi sørger for, at børnene kan gå i skole og institutioner i andre områder. En anden tilgang er, at vi forsøger at forbedre forholdene for familierne i de udsatte boligområder. Formålet med dette projekt er at undersøge et eksempel på sidstnævnte redskab.

I tråd med de beskrevne forskningsresultater, så kan områdebaserede indsatser potentielt set have gavnlige effekter både for børn, der bor i boligområder, som modtager en indsats, såvel som for børn, som omgås med børn i de berørte boligområder. Det kunne for eksempel være børn i nabolaget eller klassekammerater til børn i berørte boligområder. Formålet ved at inddrage en større gruppe af børn er, at kunne identificere en ”social-multiplikator-effekt”.

Forskningsspørgsmål

Formålet med projektet er at undersøge effekterne af de sociale, økonomiske og fysiske indsatser til udsatte boligområder, der udsprang af Regeringens Byudvalg i perioden 1994-1998, for derved at svare på følgende forskningsspørgsmål:

  • Kan vi påvirke børns udvikling i udsatte boligområder ved at forbedre forhold med områdebaserede indsatser?
  • Har områdebaserede indsatser en social-multiplikator-effekt som går udover det boligområde, der modtog indsatsen?

Vi vil med andre ord identificere, om områdeindsatser har en effekt der ”multiplicerer” sig videre på flere grupper af børn, og dermed er mere gavnlig, end først antaget. Vi vil undersøge langsigtseffekter i form af børnenes skolegang, sundhed, kriminalitet og senere indkomst og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Metode og data

Udgangspunktet for vores analyse er registerdata fra Danmarks Statistik kombineret med en række surveydata og data om de områdebaserede indsatser i 1990erne. Vi vil følge familiernes socioøkonomiske situation og børnenes skolegang, kriminalitet og senere indkomst og tilknytning til arbejdsmarkedet. For at kunne identificere betydningen af de områdebaserede indsatser vil vi sammenligne familier i boligområder, der modtog en indsats med familier i boligområder, der ikke modtog en indsats.