Uddannelse og byers produktivitet

Hvordan påvirker placeringen af uddannelsesinstitutionerne befolkningens flyttemønstre og uddannelsesvalg? Det undersøger Kraks Fond Byforskning i dette projekt.

FORMÅL OG BIDRAG

Forskningsprojektet vil undersøge, hvordan placeringen af uddannelsesinstitutionerne påvirker befolkningens flyttemønstre og uddannelsesvalg, samt om den påvirker byernes produktivitet som følge af ændringer i den lokale arbejdsstyrkes uddannelsesniveau.

Placeringen af de videregående uddannelser i Danmark har ændret sig væsentlig i de seneste årtier. Flere korte og mellemlange videregående uddannelser er i perioden fusioneret til ni erhvervsakademier og syv professionshøjskoler. Samtidig har Danmarks otte universiteter åbnet afdelinger i flere byer i Danmark. Centraliseringen af uddannelser har givetvis medført både økonomiske og kvalitetsmæssige stordriftsfordele for institutionerne. Men den har måske også haft negative implikationer for de byer, som mister uddannelsesinstitutioner.

For en by, som mister sine uddannelsesinstitutioner, kan resultatet være, at de unge i nærmiljøet opgiver at tage en uddannelse som følge af den øgede afstand. Dette medfører en forringelse af uddannelsesniveauet i disse byer. Det er også tænkeligt, at en del af de unge vælger at flytte til de byområder, hvor uddannelsesinstitutionerne ligger. Hvis de unge, efter endt uddannelse, ikke vender tilbage til deres fødeby, vil dette medføre et tab af uddannet arbejdskraft for disse byer.

FORSKNINGSSPØRGSMÅL

Vi har valgt at opdele projektet i følgende spørgsmål:

  • Er det tilfældet, at en stor del af de unge flytter fra de mindre byområder og ind til de større byer for at uddanne sig? Og kan man se, at de ikke vender tilbage efter endt uddannelse?
  • Flytter unge fra en by, når uddannelsestilbuddene forsvinder? Og kommer de ikke tilbage igen? Eller undlader de unge at uddanne sig, når et uddannelsestilbud forsvinder?
  • Har afstand til videregående uddannelse en betydning for unges uddannelsesvalg efter gymnasiet?

 

METODE OG DATA

Analyserne baseres på registerdata fra Danmarks Statistik. Data vil belyse flyttemønstre mindst ti år tilbage i tid og for nogle variable helt tilbage til 1980.